Witamy w sklepie Lazienka4U

Zasady świadczenia usług doradczych dla klientów BOZ

w ramach dyżurów eksperckich

/obowiązuje od 1.I.2017/

 

 1. Usługi doradcze w ramach dyżurów eksperckich przeznaczone są tylko dla osób fizycznych.
 2. Dyżury eksperckie realizowane są przez wybranych Projektantów lub Architektów w salonie BOZ-Centrum Ceramiki w Rzeszowie w miejscu do tego przeznaczonym (szczegóły u pracowników BOZ).
 3. W ramach usług doradczych Projektant zobowiązany jest do wykonywania wizualizacji pomieszczeń będących przedmiotem inwestycji Klienta zgodnie z „Regulaminem usług doradczych” 

 

REGULAMIN PROGRAMU

„USŁUGI DORADCZE PROJEKTANTÓW”

BOZ – F.H. "BOZ" S.A. – organizator programu

Klient – osoba fizyczna dokonująca lub planująca dokonać zakupu towarów w oddziale BOZ-Centrum Ceramiki F.H. "BOZ" S.A.

Projektant – osoba świadcząca usługi na rzecz Klienta w zakresie usług doradczych (wizualizacje) na podstawie niniejszego regulaminu. Usługi te świadczone są na mocy umowy zawartej pomiędzy BOZ a Projektantem (Projektant nie jest pracownikiem BOZ).

 1. W ramach usług doradczych Projektant zobowiązany jest do przygotowania (po uzgodnieniu wstępnej koncepcji z Klientem i w oparciu o niniejszy regulamin) propozycji graficznej wizualizacji 3D projektowanych pomieszczeń, z wykorzystaniem towarów będących w ofercie BOZ-Centrum Ceramiki w Rzeszowie i będących przedmiotem zainteresowania Klienta. (Ponadto zadaniem Projektanta jest m.in. prezentowanie pełnej oferty BOZ podczas spotkania z Klientem oraz prowadzenie z Klientem rozmów mających na celu ułatwienie podjęcia decyzji odnośnie zakupów towarów. Projektant nie jest zobowiązany do wizyt w miejscu realizacji inwestycji.)

Procedura postępowania:

 1. Klient wyrażający wolę skorzystania z usługi doradczej Projektanta dokonuje wpłaty na rzecz BOZ kwoty 500zł brutto zadatku (za każde zwizualizowane pomieszczenie). Wpłata zadatku oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Kwota 500 zł dotyczy pierwszej propozycji wizualizacji przedstawionej przez Projektanta zgodnie z niniejszym regulaminem oraz jednej tury negocjacji/poprawek, po której klient otrzymuje ostateczną wersję wizualizacji. (Negocjacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wymagają zgłoszenia potrzeby zmian w ciągu 7 dni od otrzymania wizualizacji i dotyczą zmian w zakresie: kolorystyki, zmiany kolekcji płytek w tym samym formacie, zmiany rodzaju ceramiki i armatury; nie dotyczą m.in. zmiany formatu płytek). Kwota wpłaconego zadatku nie obejmuje również ewentualnych dalszych korekt wizualizacji, które zostaną zlecone przez Klienta. W przypadku tych dalszych korekt warunki ich wprowadzenia do wizualizacji Klient ustala bezpośrednio z Projektantem).
 2. Projektant podejmuje działania doradcze i projektowe po przedstawieniu (na życzenie klienta) przykładowych swoich wizualizacji oraz po wpłaceniu zadatku przez Klienta a także po przedstawieniu Projektantowi dokładnych wymiarów pomieszczenia wraz z rozmieszczeniem elementów typu przyłącza, otwory technologiczne, skosy, itp. Projektant i BOZ nie odpowiadają za błędy będące wynikiem podania wadliwych informacji przez Klienta.
 3. Kolejnym etapem po wpłacie zadatku jest wspólny wybór towarów, które przedstawione będą na wizualizacji (płytki, ceramika, armatura, itp.). Klient może pozostawić prawo wyboru w całości lub części towarów Projektantowi i w tej sytuacji zastrzeżenia dotyczące wyboru towarów (rodzaj, kolor, powierzchnia, marka, styl, itp.) nie będą uwzględnianie.
 4. Wykonanie wizualizacji przez Projektanta polega na komputerowym wykonaniu wizualizacji 3D wizualizowanego pomieszczenia – z przedstawieniem ogólnego rozmieszczenia towarów będących w ofercie BOZ, którymi zainteresowany jest Klient. Na życzenie Klient może otrzymać od Projektanta komputerowe poglądowe odwzorowanie każdej ze ścian oraz podłogi wizualizowanego pomieszczenia. Na podstawie wizualizacji i/lub odwzorowania ścian możliwe jest wyłącznie przybliżone określenie ilości materiałów przeznaczonych do wykonania łazienki (docelowe ilości Klient określa samodzielnie w momencie składania zamówienia na wszystkie niezbędne materiały, np. po konsultacji z wykonawcą łazienki). Wizualizacja nie dotyczy opracowania technicznego (w tym rysunków technicznych) oraz elementów nie będących przedmiotem przyszłej transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a BOZ-Centrum Ceramiki (tj. m.in. instalacji, oświetlenia, sufitów podwieszanych, mebli pokojowych itp.).
 5. Klient w terminie do 7 dni roboczych od wpłacenia zadatku i zrealizowaniu działań określonych w pkt 2.III otrzymuje komputerowy wydruk wizualizacji. Wydruk może być zastąpiony wersją elektroniczną (np. *.pdf lub *.jpg poprzez e-mail).
 6. W przypadku gdy Klient zdecyduje się na zakup w BOZ za kwotę brutto minimum 3000zł (brane pod uwagę są tylko towary będące przedmiotem wizualizacji), kwota faktury brutto pomniejszana jest o kwotę uiszczonego zgodnie z pkt. I zadatku. W przypadku nie zrealizowania w terminie 90 dni (od dnia otrzymania projektu) zakupów przez Klienta w BOZ towarów będących przedmiotem wizualizacji, za kwotę minimum 3000zł, BOZ wystawia fakturę na ‘usługę doradczą Projektanta – wykonanie wizualizacji’ i w całości zalicza wpłacony zadatek na poczet tej faktury.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i obowiązuje do odwołania.
 8. Regulamin odwołuje poprzedni regulamin lub regulaminy w tym zakresie.
 9. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości i wglądu w siedzibie BOZ oraz w Centrum Ceramiki BOZ w Rzeszowie.
 10. BOZ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.